Wednesday, 22 June 2016

Nderoni rëndësinë e Familjes

E Djelë, 25 Dhjetor 2011, në 18:00


Sot, bija Ime, është festa e Lindjes Sime. Ajo është gjithashtu një ditë e veçantë për familjet.

Mos harroni, Familja e Shenjtë lindi gjithashtu në këtë ditë. Kjo Familje e Shenjtë ndikon mbi njerëzit në mbarë botën sot.

Ashtu si të gjithë shpirtrat në Tokë janë pjesë e familjes së Atit Tim të Përjetshëm, po ashtu dhe njerëzit ngado duhet ta nderojnë rëndësinë e familjes.

Është vetëm përmes familjes që dashuria e vërtetë lind. Ndërsa shumë familje në botë vuajnë nga përçarja, zemërimi dhe ndarja, është e rëndësishme të kuptohet kjo.

Nëse nuk do të kishte asnjë familje mbi Tokë, nuk mund të kishte jetë. Familja përfaqëson gjithçka që Ati Im i Përjetshëm dëshiron për fëmijët e Tij në Tokë.

Familjet, kur janë së bashku, krijojnë një dashuri intime të njohur vetëm në Qiell. Dëmtoni familjen dhe ju do të dëmtoni dashurinë e pastër që egziston brënda secilit shpirt, që është pjesë e kësaj familje.

Satani do t’i përçaj familjet. Përse? Sepse ai e di se thelbi i dashurisë, i rëndësishëm për rritjen shpirtërore të njerëzimit, do të vdesi kur familja është e copëtuar.

Ju lutem të luteni, fëmijë, që familjet të bashkohen. Lutuni për familjet të luten së bashku. Lutuni për ta penguar Satanin të hyj në familjen tuaj.

Kurrë mos harroni se ju të gjithë jeni pjesë e familjes së Atit Tim dhe ju duhet ta imitoni këtë bashkim në Tokë sa herë të jetë e mundur. E di që nuk është gjithmonë e mundur, por gjithmonë të përpiqeni për bashkim familjar me qëllim që ta ruani dashurinë për njëri tjetrin.

Nëse ju nuk e keni një familje në Tokë atëherë dijeni se ju jeni pjesë e familjes që Ati Im e krijoi. Përpiquni të bashkoheni me familjen e Atit Tim në Epokën e Re të Paqes.

Lutuni për hiret e duhura për t’ju dhënë mundësinë të gjeni familjen tuaj të duhur në këtë Parajsë të Re, në të cilën ju do të jeni të ftuar të hyni në Ardhjen Time të Dytë.

Jezusi juaj i dashur
Shpëtimtari i Njerëzimit

Mesazhi ne anglisht: